Kik vagyunk

A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program a kilencvenes évek elején született, az 1991-92-es tanév óta működik. 

Személyközpontú programunk fő célkitűzésé, hogy minden tanuló számára hatékony, tanulási esélyegyenlőséget biztosító iskolai környezet alakítson ki.

Célunk, hogy az iskola nyújtson minden gyermek, fiatal számára elfogadó, biztonságos környezetet, biztosítsa az egyéni tanulási út lehetőségét, és neveljen szabadságra, kreativitásra, önállóságra, gondolkodásra. Elfogadjuk, értékként kezeljük a különbségeket. Hiszünk abban, hogy minden gyermek értékek hordozója, joga van biztonságot, támogatást nyújtó iskolai környezetben tanulni.

2019-ban a Gyermekek Háza gimnáziummal bővült. A GYH Alternatív Gimnázium 2019-20-as tanévben kezdte meg – felmenő rendszerben – működését. A gimnázium indításakor célként fogalmaztuk meg, hogy – megújítva az oktatás tartalmait, kereteit – alkalmazkodjunk a 21. század kihívásaihoz, kiemelten fókuszálva a személyiségfejlesztésre, a diákok egyéni igényeire, lehetőségeire.

Nevelő, oktató munkánkat saját fejlesztésű, akkreditált, egyéni eltérési engedéllyel rendelkező általános iskolai és gimnáziumi tanterveink alapján végezzük.

A Gyermekek Háza az elmúlt 30 évben komoly nemzetközi hírnévre tett szert. Pedagógusaink fontosnak tartják a folyamatos fejlődést, a hazai és nemzetközi programokba való bekapcsolódást, valamint a program innovációinak, tapasztalatainak megosztását.

Az iskola 2021. szeptemberében Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium néven önállóvá vált, új székhelye: 1021 Budapest, Völgy u. 20-22.

Alapelvek

Nyitottság, kreativitás, elfogadás

A Gyermekek Háza nyitott iskola, elfogadjuk, természetesnek tartjuk, hogy minden gyerek más és más, önálló személyiség. Fontosnak tartjuk a gyerekek minél mélyebb megismerését, egyéni fejlesztését.

Önálló döntésre, felelősségre neveljük tanítványainkat, biztatjuk őket a kreatív, kritikai gondolkodásra, véleményük szabad, kulturált kifejezésére. Tanítványainkkal a tiszteleten alapuló partneri viszony kialakítására törekszünk.

Fontosnak tartjuk az elfogadást, az empátiát, a toleranciát. Bízunk az egyéni különbségeket tisztelő, elfogadást nyújtó nevelés, oktatás személyiségfejlesztő hatásában. Tanulóink az iskolai élet minden mozzanatában együtt élnek sajátos nevelési igényű társaikkal. Számukra egyértelmű a sérült emberek elfogadása, tisztelete. Megtanulják, hogy mindenki felelős önmagáért, társaiért, bárki tud segíteni és szorulhat segítségre.

Befogadó iskola, integráció, tehetséggondozás

A Gyermekek Háza befogadó (inkluzív) iskola, osztályainkban együtt tanulnak ép és sérült, különböző adottságú, érdeklődésű, eltérő ismeretekkel, lehetőségekkel bíró diákok. A különbözőséget értékként kezeljük, valljuk, hogy az iskola, a pedagógusok feladata az egyéni lehetőségekhez való igazodás.  Célunk, hogy a tanulók tudása gyarapodjon, haladjon, egyéni szükségletek szerint kínálunk lehetőségeket és nyújtunk segítséget a tanuláshoz, a nehézségek leküzdéséhez, és a tehetségek kibontakozásához, fejlődéséhez. Célunk, hogy diákjaink örömmel vegyenek részt a tanulásban, elfogadásuk, reális énképük alakuljon, önbizalmuk erősödjön.

A differenciált tanulási környezet lehetőséget teremt arra, hogy a tanulás során igazodni tudjunk tanítványaink sokszínűségéhez.  Ez a szemlélet és módszertani kultúra teszi lehetővé, hogy a Gyermekek Háza minden osztályában tanuljon 2-3 sajátos nevelési igényű gyermek, kiemelt figyelmet fordíthassunk az egyéni fejlesztésre és a tehetséggondozás megvalósítására.
Magyarországon elsők közt, az 1993/94-es tanév óta valósítjuk meg a sajátos nevelési igényű gyerekek ép társaikkal való együttnevelését.
A sérülésből adódó hátrányok kompenzálása érdekében sérült tanulóink – egyéni szükségleteiknek megfelelő időben – rehabilitációs célú fejlesztő terápián vesznek részt, gyógypedagógus szakemberek közreműködésével.

Az egyéni bánásmódra fókuszáló szemlélet és módszertani kultúra kiváló lehetőséget biztosít a tehetséggondozás megvalósítására is. A tehetséggondozás fő színtere a tanóra. A tehetséges tanulók optimális fejlesztése érdekében gimnáziumi tantervünkben a tehetséggondozást segítő, a törzsanyagon túl mutató fakultatív tartalom is feltüntetésre került. A tehetséggondozást segíti a 11. és 12. évfolyamon a tagozat, illetve fakultáció választásának lehetősége. Kiemelkedően tehetséges tanulóink számára egyéni mentori támogatást is biztosítunk.

Személyre szabott nevelés, oktatás

Fontosnak tartjuk a tanulási esélyegyenlőség megvalósítását.

A Gyermekek Házában a tanórai differenciálás, az adaptív tanulásszervezés megvalósításával történik az egyéni sajátosságokhoz való igazodás. A kooperatív, tanulók együttműködésére építő tanulás, a differenciált rétegmunka, a többszintű tanulásszervezés kiváló tanórai lehetőséget biztosít erre.

Hiszünk a tanulók aktivitására, tevékeny részvételére építő tanulásban.    A tanulási folyamat szervezésénél a kutató, felfedező, cselekvéses tanulás kerül előtérbe. Tanóráinkon az ismeretközlő pedagógus és befogadó tanuló alapállás helyett az együtt munkálkodó gyerekek, és pedagógusok közös tevékenysége folyik. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók előzetes tudásukat, tapasztalataikat mozgósítsák, tevékenyen vegyenek részt az ismeretek elsajátításában.

A személyre szabott nevelés, oktatás nemcsak a tanórákon, tanítási blokkokban valósul meg. A gimnáziumi osztályokban szervezeti keretek, formák is segítik ezt, választható tantárgyak, tagozatok, fakultációk, tantárgyi rehabilitációs órák, mentori támogatás biztosításával.

Készség, képességfejlesztés, kompetencia alapú oktatás

A tantárgyi ismeretek mellett fontosnak tartjuk azon készségek, képességek fejlesztését, melyek segítik a diákok gyakorlati életben való sikeres helytállását. Fontos készségnek tartjuk többek közt a kreativitást és innovációt, a kritikai gondolkodást és problémamegoldást, az önszabályozást, az együttműködést, a kommunikációt és az infokommunikációs technológiák biztos használatát.

A Gyermekek Házában olyan iskola környezet kialakítására törekszünk, amely a lényegi tantárgyi ismeretek elsajátítása mellett alkalmas e készségek, kompetenciák fejlesztésére. Programunkban alkalmazott tanulásszervezési eljárások – kooperatív technikák, differenciált rétegmunka, individualizált tanulás, többszintű tanulásszervezés, téma és projekthetek – kiváló lehetőséget nyújtanak ehhez. 

A tanulási helyzetek során alkalmazott tevékenységközpontú, tanulói döntésre és aktivitásra építő ismeretszerzés, a felfedező, problémamegoldó tanulási szituációk, az előadások, prezentációk sokasága szintén jó terepet nyújt a kompetenciák folyamatos fejlesztéséhez. A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt szerepet kap a digitális kompetencia fejlesztése is.

Közösségfejlesztés, együttműködés

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink tudják, érezzék, hogy egy közösséghez tartoznak, és tudnak tenni közösségük működéséhez. Tanítványaink gyakran tanulnak a kooperatív munkában, ahol szükséges a társak közötti együttműködés, a közös felelősségvállalás, az együttes tevékenység megvalósítása. A tanulási helyzetek során nem versenyeznek egymással a tanulók, így az egymás legyőzése helyett az egymás segítése, társuk teljesítményének elismerése válik értékké. Közösségfejlesztő hatású a sérült gyerekekkel való folyamatos együttlét, felismerve, hogy minden gyermek a közösség teljes értékű tagja.

Osztályközösségeink alakítását segítik az évnyitó kirándulások, gólya táborok, hagyományos osztályrendezvények, ünnepek, szabadidős programok. Ugyanígy fontosnak tartjuk a Gyermekek Háza valamennyi évfolyamon együtt tanuló gyerekek, fiatalok közösségének formálását is. E célt szolgálják az iskolaszintű rendezvények, az érkező elsősök és gimnazisták ünnepélyes avatása, a végzős tanulók búcsúztatása. A karácsonyi vásár, a közös, meghitt ünnepek, a Gyermekek Háza olimpia, a Tavaszi Fesztivál, a Hidegkúti betlehemes, a farsang és egyéb iskolaszintű programok mind az együvé tartozás érzését erősítik. A közös játék, nyaralás élményét biztosítják az erdei iskolák és a nyári táborok is.

Tankönyvek

Gyermekek Háza sajátossága, hogy az optimális terhelés megvalósítása érdekében, differenciált ismereteket nyújtó tananyaggal dolgozik. Ezért a program pedagógusai folyamatosam állítják össze a gyerekek eltérő képességeihez igazodó differenciált tevékenységek és feladatsorok rendszerét.

A program tanítói által alkotott differenciált tananyag feldolgozások egy része tankönyv formában megjelentek.

A Gyermekek Háza tankönyvcsalád könyveire jellemző, hogy egy-egy témakört- legyen az olvasás, matematika, természetismeret- munkatankönyv formában, több szinten, differenciáltan dolgoz fel.

A tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztása során figyelünk arra, hogy a tankönyvek a legkorszerűbb ismereteket tartalmazzák, szövegezésük jól érthető legyen, ténylegesen segítse a diákok tanulását.

A differenciált tanulás érdekében – ha szükséges – több tankönyvet is használunk egy tantárgy tanítása során.

Kiemelten fontosnak tartjuk a digitális ismerethordozók használatát, interneten elérhető tankönyvek, tanulást segítő kiadványok, digitalizált tartalmak (e-könyvek) letöltését, valamint az interneten elérhető tartalmak felhasználását.

A könyvek a    gondozásában jelennek meg.

Értékelés

A Gyermekek Háza programban a pedagógusok értékelő magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért sikerek, eredmények megerősítése, a hibák tanulási folyamat részeként való kezelése.  

Programunk alapelvei nehezen egyeztethetők össze az osztályzatokban kifejeződő minősítő értékeléssel. Célunk, hogy az értékelés:

  • ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;
  • számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött;
  • megjelenjék, hogy a diák saját lehetőségeit mennyire aknázta ki.

Ennek érdekében az első hat évfolyamon szövegesen értékeljük tanulóink teljesítményét.   

Az első három évfolyamon a tanulók értékelése félév zárásakor és a tanév végén történik.  A tanévközi értékelés a negyedik évfolyamtól kezdődően jelenik meg.

A hatodik évfolyam második félévében jelennek meg az érdemjegyek, az év végi záró értékelés osztályzatokkal történik.

Programunk az első négy évfolyamot egységként kezeli, tantervünk a negyedik osztály végén adja meg a tovább haladási feltételeket, addig az automatikus tovább haladás elvét követi, igazodva a gyerekek eltérő fejlődési üteméhez.

A gimnáziumi értékelési rendszerünk lehetőséget kínál egyéni vállalásokra, az érdemjegyek kialakításában a diákok aktívan részt vesznek. A tanulók folyamat közbeni értékelése százalékokkal, a félévi és év végi érdemjegyekkel és szöveges értékeléssel történik.

Nagy súlyt fektetünk a tanulói önérétkelésre, diákjainktól félévkor és évvégén önértékelést kérünk.