Digitális munkarend a GYH Alternatív Gimnázium osztályaiban

2020-11-11

Bevezető

2020. november 11-től gimnáziumi osztályaink – a nyelvi előkészítő és a 9. osztály – digitális munkarendben tanulnak. Mivel már a tavaszi időszakban működött a digitális munkarend, tanulóink és pedagógusaink többnyire biztosan használják a digitális felületeket, valamint a kialakult, egyeztetett, egységes működés zökkenőmentessé teszi a távoktatás megvalósítását.

Könnyíti a helyzetet, hogy valamennyi tanulónk rendelkezik laptoppal, internet elérhetőséggel. Gimnáziumi osztályaink – „digitális iskolai” programként a jelenléti oktatás során is rendszeresen használják laptopjaikat, a Google Classroom és Meet felületeket.

Az eredményes digitális munkarend érdekében szabályokat alkottunk. A digitális munkarendre vonatkozó szabályok a digitális munkarend idejére és azon osztályok tanulóira és pedagógusaira érvényesek, amelyek digitális munkavégzésben tanulnak.

Kommunikáció

 • Szabályoztuk a digitális kommunikáció felületeit. A digitális felületek szabályozásának célja, hogy az minden résztvevő – pedagógus, diák, szülő – számára átlátható legyen, biztonságos felületet biztosítva az oktatáshoz és az iskolai kommunikációhoz.
 • A digitális munkarend során a kommunikáció hivatalos felülete a Google Classroom, és a Google Meet.  A tanár döntése alapján a tanulás támogatására tanórán és tanórán kívül más digitális eszköz és felület is használható. 
 • Kérjük, hogy a pontos információáramlás érdekében a pedagógusok és a diákok tanítási napokon figyeljék a Google Classroom osztálytermeire.
 • A szülőkkel való kapcsolattartás a fent említett lehetőségeken kívül e-mailen, illetve telefonon is történhet.

Szükséges eszközök

 • asztali számítógép/ laptop / tablet (A Meet alkalmazásnak nem minden funkciója érhető el okostelefonról.)
 • internetelérés
 • Kréta
 • Google Classroom
 • Google Meet

Napirend, órarend

 • A digitális munkarend szerint a tanítás, a tanulás támogatása és ellenőrzése tanítási napokon és tanítási időben történik.
 • Érvényben marad az órarend, vagyis minden tanórára az órarendben meghatározott időben kerül sor.  
 • A tanórák kontakt órákban kerülnek megtartásra. Iskolánk személyre szabott tanulásszervezéséből adódóan (differenciált rétegmunka) a tanítási blokk/tanóra alatt tanári jelenléttel, illetve önálló feladatvégzéssel történik a tanulás. A Meet csoportszoba funkciója lehetőséget teremt a kooperatív tanulás megvalósítására is.
 • Magas óraszámú tantárgyak esetén – nyelvi előkészítő osztály nyelvórái – a kontakt órák mellett önálló tanulási tevékenyre építő órák is lehetnek, amikor a diák önállóan elvégzi a tanár által kijelölt feladatot.
 • A habilitációs/rehabilitációs órák kontakt órákban kerülnek megtartásra.
 • Szükség esetén konzultációs órákat biztosítunk.
 • Az írásban kiadott feladatok esetén a tanár megjelöli a beadás helyét/módját, illetve a beadási határidőt.
 • A tanulónak a kiadott feladatot határidőre kell feltöltenie. Amennyiben a tanuló a feladatot valamilyen technikai ok miatt nem tudta határidőre feltölteni, és ezt legkésőbb a leadási határidőig írásban jelzi, egy újabb, módosított határidőt kell megadni a számára.

Digitális munkarend szabályai

 • Az online órákon a tanulóknak bekapcsolt kamerával, megfelelő öltözetben kell részt venniük.
 • Az a tanuló, aki nincs bejelentkezve, illetve aki a tanár ismételt felszólítására sem válaszol, hiányzónak tekinthető, és hiányzását rögzíteni kell a Krétában. A hiányzást a szülő indoklással igazolhatja a szokásos módon.
 • Ha a tanuló nem jelentkezik be időben, későnek számít, a késését a szokásos módon rögzítenünk kell a Krétában.
 • A kontakt online óra rögzítéséhez minden esetben az órát tartó szaktanár engedélye szükséges. Ebben az esetben az órán résztvevő tanuló dönthet úgy, hogy a kameráját kikapcsolja.  

Számonkérés, értékelés

 • A számonkérés és értékelés rendje tantárgyanként különböző. Az egyes tantárgyak pedagógusai által összeállított értékelési módok a digitális munkarend alatt is érvényesek. A tanárok egyeztetik a tanulókkal a számonkérések módját, tartalmát, és azon tényezőket, amelyek átláthatóvá és követhetővé teszik a számonkérést és értékelést.
 • Ha a tanuló több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot, vagyis rendszeresen nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, a szaktanár írásban felszólítja a feladatok teljesítésére, valamint jelzi ezt a tényt az osztály patrónusainak. Erről a szülők a Google Classroom felületen – heti rendszerességgel – tájékoztatást kapnak.

Adatok rögzítése – a Kréta

 • A tanórát tartó tanár a tanórával összefüggő adatokat – az egyes tanórák megtartását, témáját, a hiányzó tanulók neveit, a késő tanulók neveit és a késés időtartamát a KRÉTA rendszerben rögzíti.
 • A patrónusok a Krétában rögzítik a hiányzásokat, illetve azok igazolását.
 •  Ugyancsak a Krétában kerül rögzítésre a tanulók évközi, félévi és év végi értékelése.

Bízunk abban, hogy a digitális munkarend szabályozása könnyebbé, átláthatóbbá teszi a napi munkavégzést.  Számítunk a tanárok, a tanulók és a szülők együttműködésére.

Lányi Marietta

Budapest, 2020. 11. 10.