Bemutatkozunk

2019 őszén indult a Gyermekek Háza elveire, pedagógiai módszereire építő GYH Alternatív Gimnázium. 

GYH Alternatív Gimnázium saját fejlesztésű, akkreditált alternatív kerettanterv, pedagógiai program alapján működő személyközpontú, inkluzív középiskola, mely állami keretek között kínál lehetőséget alternatív középiskolában való tanulásra.

Célja, hogy megújítsa az oktatás tartalmát, kereteit, alkalmazkodjon a 21. század kihívásaihoz, kiemelten fókuszálva a személyiségfejlesztésre, a diákok egyéni igényeire, törekvéseire.

Működése során meghatározó a személyes és a szociális kapcsolatok erősítésére való törekvés, az egyéni lehetőségekre fókuszáló, differenciált, aktív tanulói ismeretszerzésre építő tanulásszervezés, rugalmas szervezeti keretek (tanítási blokkok, epochák, témahetek, tagozatos képzés, fakultációk) biztosítása, az innovációra, tudásmegosztásra való törekvés.

A program jelenleg a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium részeként működik, várhatóan 2021 őszén önálló intézményként a II. kerület Völgy utcába költözik.

Várjuk a GYH Alternatív Gimnázium osztályába azokat a diákokat

 • akik örömmel, elfogadó környezetben szeretnének tanulni,
 • akik hisznek abban, hogy a világ sokszínű, érdekes, tanulni jó,
 • akik úgy gondolják, hogy a tanulás az ő dolguk, tudnak dönteni, felelősséget vállalni,
 • akik szeretnek sokféleképpen tanulni, csoportban dolgozni, szívesen osztják meg gondolataikat társaikkal,
 • akik szeretnék, hogy tanulás során figyelembe vegyék személyes adottságait, lehetőségeit, érdeklődését,
 • akik szeretnének tartalmas, jókedvű középiskolás éveket.

Felépítés

Nyelvi előkészítő osztály

 • Angol nyelv magas óraszámban
 • Külföldi nyelvtanfolyamok, cserediák programok

9-10. évfolyam

 • Epochális rendszerű tanulás
 • Rendszeres témahetek
 • Komplex tantárgyak

11-12. évfolyam

 • Választható tagozatok és fakultációk
 • Egyéni órakeret
 • Differenciált felkészítés az érettségire
 • Pályaorientáció

Alapelvek:

Tanulás

 • Egyéni sajátosságokhoz igazodó, adaptív tanulási környezet
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Együttműködésre építő kooperatív tanulás
 • Tanulói aktivitásra és döntésre építő, felfedező és problémaközpontú tanulás
 • Rugalmas tanulási időkeretek: tanítási blokkok, epochák, témahetek, projektek
 • Választható, komplex tantárgyak
 • Fakultatív tananyagtartalmak

Kompetenciafejlesztés

 • Kreativitás és innováció, kritikai gondolkodás és problémamegoldás,
  önszabályozás, együttműködési készség, kommunikáció fejlesztése
 • Infokommunikációs technológiák használata, „okos tanterem”

Értékelés

 • Személyre szabott, fejlesztő értékelés
 • Tanulói önértékelés
 • Az egyéni felelősségvállalás erősítése
 • Az adott tanulási periódusok alatt végzett sokféle tevékenység összegző értékelése

Személyes kapcsolatok

 • Osztálybeszélgetések, napkezdő beszélgető körök
 • Patrónusi rendszer
 • Egyéni mentori segítség
 • Személyre szabott tanulástámogatás
 • Közösségépítő szabadidős programok
 • Művészeti és sportfoglalkozások

Inkluzív iskola

 • Egyéni bánásmódra fókuszáló szemlélet és módszertani kultúra
 • Egyéni sajátosságok figyelembevétele
 • SNI tanulók tudatos együttnevelése
 • Tehetséggondozás